GDPR – Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je​​ AUGUR spol. s.r.o., se sídlem na adrese Hlubočepská 1137/18, Praha 5 - Hlubočepy, IČO: 43872590, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5015.​​ (dále jen: „správce“).

  Kontaktní údaje správce:
  adresa:​​ AUGUR spol. s.r.o., Hlubočepská 1137/18, Praha 5 – Hlubočepy 152 00
  e-mail: augur@augur.cz

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  jméno a příjmení
  e-mailová adresa
  poštovní adresa
  telefon
  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje​​ a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.​​
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je​​ plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, ​​​Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.​​
  Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány​​ osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, plnění právních povinností vůči státu, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce​​ nedochází/dochází​​ k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.​​ S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.​​
 4. Doba uchovávání údajů

  Správce uchovává osobní údaje​​ po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu​​ 5​​ let od ukončení smluvního vztahu).​​ Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,​​ nejdéle​​ ​​ 5​​ let,​​ jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.​​ Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.​​
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  Příjemci osobních údajů jsou osoby​​ podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,​​ zajišťující služby provozování e-shopu​​ www.lahudky.cz​​ ​​ a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. Správce​​ má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.​​ ​​ Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.​​
 6. Zpracovatelé osobních údajů

  Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat, kteří mají se správcem uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.​
 7. Vaše práva

  Za podmínek stanovených v GDPR máte​​ právo:
  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,​​
  • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,​​
  • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR​​,
  • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše​​ právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
 8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 9. Závěrečná ustanovení

  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2023.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SITÍCH